НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

03На 25.02.2021 година во просториите на Владата на РСМ, под претседателство на Спасе Додевски, се одржа конститутивната седница на новиот состав на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на ООН за правата на лицата со инвалидност. Во ова тело членуваат по 2 претставници од министерствата (1 член и 1 заменик член), како и претставници од две невладини организации, Националниот совет на инвалидските организации на Македонија - НСИОМ (Владо Крстовски-член и Бранимир Јовановски-заменик член) и 2 претставници од Ресурсниот центар.
На седницата, по кусото запознавање на претставниците, беше усвоен записникот од претходната седница на телото одржана на 30,12.2020 година, од страна на претседавачот беше дадена информација за реализираните активности до одржување на конститутивната седница и беше отворена дискусија по однос на идни планирани процеси како и изготвување на Акциски план за 2021 година.