НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

КОМИСИИ

Статутарно-правна комисија
Василчо Илијев
Елица Трпковска
Митко Фидановски

Дисциплинска комисија
Марина Ташкова
Нермине Изаири
Марија Стојановска

Комисија за труд и социјална политика
проф.др. Наташа Стојановска
проф.др. Горан Ајдински
проф.др. Оливера Рашиќ Цаневска

Комисија за здравство
д-р Нико Јанков
д-р Јуле Мудинова – физијатар на Клиника за ортопедија
Борче Стојков

Комисија за опоравок и рехабилитација
Горан Спасов
Михајло Михајлов
Велибор Јаќимовски

Комисија за спорт
проф. др. Горан Никовски
Лидија Успрцова
Никола Пеев

Комисија за култура
Стеван Ангелески
Сотир Јоновски
Кире Огненовски

Комисија за образование
Буран Бала
Габриела Јовчевска
Фани Јакимовска

Уметнички одбор
проф. Зоран Јакимовски
Конча Пирковска
Дејан Ѓорѓиевски