НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

            Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија -Мобилност Македонија, објавува оглас за вработување на 1(едно) лице преку засновање на работен однос на определено време за работно место – секретар, со можност за продолжување на работниот ангажман.

            1.Општи услови кои треба да ги исполни кандидатот:

            -да е државјанин на Република Северна Македонија

            -активно да го користи македонскиот јазик

            -да има општа здравствена способност за работно место

            -со правосилна судска пресуда да не му е изречена забрана за вршење               професија, дејност или должност

            2.Посебни услови кои треба да ги исполни кандидатот:

            -завршено високо образование (правни науки, социјална работа и политика,       специјален едукатор -   ќе се сметаат за предност);

            -ниво на стручни квалификации: стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС    или завршен VII/1 степен;

            -работно искуство: со или без работно искуство во струката;

            -активно познавање на англиски јазик;

            -познавање на работа со компјутер MS Office (Word, Excel, Powerpoint);

            -да има познавање за пишување на проектни апликации;

            -да има активно познавање на компјутерски програми за канцелариско              работење;

            Опис на работно место:

            -ја координира соработката со секретарите и волонтерите на здруженијата       членки на Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - Мобилност Македонија;

            -подготвува месечни и годишни извештаи за реализираните активности;

            -спроведување на проекти;

            -врши други работни задачи по задолжение на Претседателот на                                                  Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитет на македонија - Мобилност          Македонија, и согласно Правилникот за организација и систематизација на     работите во службата на НСИОМ;

            Паричен износ на основна нето-плата за време на определениот временски        период:             22.000,00 денари.

            Со избраниот кандидат ќе се склучи договор за вработување на определено       време од 3 три месеци.

            Заинтересираните кандидати потребно е да ги достават следните            документи:

            -Доказ за државјанство;

            -Доказ за општа здравствена способност / лекарско уверение;

            -Потврда дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена забрана           за        вршење професија, дејност или должност;

            -Уверение / диплома за завршен степен на образование;

            -Доказ за познавање на англиски јазик;

            -Доказ за познавање на компјутерски програми / потврда, сертификат;

            -Кратка биографија

            Потребната документација треба да се достави во затворен коверт на следната адреса: Националниот Сојуз на лица со телесен инвалидитетна Македонија - Мобилност Македонија, ул.„11 Октомври“ бр.42/а – Скопје. Документацијата која нема да биде поднесена на наведениот начин ќе се смета за некомплетна и нема да се разгледува.